Размер шрифта:
A A A
Цвета сайта:
A A A
Обычная версия
Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: A A A

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

Казахстан – это единая земля, единый народ, единое будущее. Я призываю всех казахстанцев к дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Это наши вечные ценности. Только соблюдая эти канонические истины, мы сможем говорить о вечном народе, вечной столице и вечном государстве.
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева

Доклады и выступления

21 апреля 2017

Тезисы выступления министра по делам религий и гражданского общества РК Н. Ермекбаева на расширенной коллегии Министерства (21 апреля 2017 года. Дом Министерств, Мажилис зал)

Құрметті қонақтар!

Қадірлі әріптестер! 

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қарқынды дамуына сүбелі үлес қосып, қоғамымыздың  сан салаларында халыққа аянбай қызмет көрсетіп, елдің болашағына нағыз жанашырлық танытып жүрген азаматтар бүгін осы залда отыр деп үлкен мақтанышпен айта аламын.

Қазақта «Келісіп пішкен тоң келте болмайды», - деген нақыл сөз бар. Елбасының жетекшілігімен елімізде бейбітшілік, тыныштық, келісім, тұрақтылық, даму сияқты құндылықтар туын тіккен.

Себебі, біздің жасампаздық қызметіміздің бағыты - ол қоғамымызда адами құндылықтар салтанатын құру, әрбір қазақстандықтың бойында патриоттық сезім қалыптастыру.

Мемлекетімізді бекем, халқымызды дәулетті, бәсекелестікке қабілетті ету.

Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында қоғамымыздың рухани жанғыруы еліміздің саяси және экономикалық жанғыруларының өзегіне айналуы керек деген.

Халықта «Ес түзелмей, ел түзелмейді» деген даналық бар. Сондықтан, Елбасы қойған міндеттер аясында, біздер де ойды өрге сүйрелейтін, санамызды сайынға жетелейтін салиқалы пікір алмасуы үшін алқалы отырысқа жиналып отырмыз.  

Қоғамымыздың қай саласында болмасын, осындай рухани жаңару секілді ауқымды міндеттерді жүзеге асыруда, зиялы қауым өкілдерінің, сарапшылар қауымының рөлі орасаң зор.

Бұның бәрі жыл басынан бері қалыптасқан ынтымаққа негізделген жұмыс қарқынының нәтижесі.

Бүгінгі таңда Министрлік - дін, азаматтық қоғам және жастар саясаты салаларында тиімді жұмыс жасау үшін жағдай қалыптастыру процесстерін үйлестіретін өкілетті орган қызметін атқаруда.       

Негізгі жұмыстарды азаматтық қоғам институттары орындауда. Бұндай бірлескен жұмыстар өте ұтымды нәтижелер беруде.  Біз құқықтық базамызды жетілдірудеміз. Жастардың жаңа, тың әлеуметтік жобаларына қозғау салудамыз. Азаматтардың әлеуметтік белсенділігін, құқықтық сауаттылығын арттырудамыз. 

Бүгінгі кеңейтілген алқа отырысы да сол бұрын қалыптасқан пікір-алмасу алаңдарымыздың жалғасы. Осы жерде біз бірлескен жоспарлар мен іс-шараларымызды жасақтаймыз.

Сондықтан, қызу пікір-алмасу, қоғамның әртүрлі топтарының ойлары, ұсыныстары біздер үшін маңызды.

Сол пікір-ой, ұсыныстар негізінде Министрлік Елбасының мақаласында қойылған міндеттерді шешу жоспарларын әзірлейтін болады. 

Уважаемые участники коллегии!

Президент в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обозначил новые масштабные задачи развития государства и общества.

Для реализации Послания Правительство выработало новые программы и планы действий.

При этом в ходе третьей модернизации большая роль отведена повышению роли человеческого капитала.

Образованность, высокий уровень духовной культуры, открытость и стремление сделать страну надежнее и богаче, обеспечат развитие экономики, бизнеса и технологий.

Данные идеи Послания получили развитие в статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Глава государства подчеркнул, что основу процессов модернизации составляют такие ценности, как единство нации, стабильность общества и развитие государства.

В соответствии с этими установками выстроена работа Министерства по делам религий и гражданского общества, действующего с сентября прошлого года.

Создавая Министерство, Президент определил, что при нашей помощи общество должно решать назревшие вопросы в сфере религии, гражданского развития и молодежной политики.

С учетом задач Лидера нации Министерством по каждому курируемому направлению внедряются системные меры. Совершенствуется законодательство, практика взаимодействия госорганов и гражданских институтов.

I. Один из приоритетов Министерства на новом этапе модернизации - формирование казахстанской модели взаимодействия государства и религии.

Глава государства в статье четко обозначил, что «миссия духовной модернизации заключается в примирении различных полюсов национального сознания. ...Основу культурно-генетического кода нации составляют особые традиции, культура и уникальная история. В то же время важно иметь открытое сознание, активно впитывать все новое и не зацикливаться на устаревших ценностях».

Это прямое руководство к тому, что мы должны строить свою жизнь, избегая консерватизма и слепого следования догмам.

Народ Казахстана имеет право формировать собственную модель отношений государства и конфессий.

Наша модель должна быть основана на национальных традициях, современных реалиях и применении только доброго, нравственного, миролюбивого из религиозных канонов.

Разработка новой модели обеспечивается в ходе системного совершенствования законодательства в сфере религии. 

Его основу составляет «Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы».

Этот документ в прошлом году мы разработали с большой группой экспертов. Он предусматривает формирование в обществе культуры прагматизма, укрепление национальной идентичности, основанной на традиционных духовных ценностях, эволюционном развитии, светском принципе государства.

Концепция предлагает конкретные меры по укреплению иммунитета общества к религиозному консерватизму, экстремизму.

Проект Концепции прошел общественное обсуждение и согласование с госорганами. В течение месяца мы внесем его в Правительство.

Параллельно идет разработка проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

Справочно: Соответствующие изменения будут внесены в «Трудовой кодекс», «Уголовный кодекс РК», «Кодекс о браке и семье», «Кодекс об административных правонарушениях», Закон “О религиозной деятельности и религиозных объединениях”, Закон “Об образовании”, Закон “О НКО”, Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон “О Национальной безопасности”, Закон “О  государственной службе”.        

В числе основных норм законопроекта – повышение ответственности за вовлечение в религиозную деятельность детей и нарушение законов в области религии.

Предлагается также усовершенствовать практику распространения религиозной литературы и проведения религиоведческой экспертизы.

Есть еще нормы по регулированию миссионерской деятельности, получения религиозного образования за рубежом.

Все эти инициативы выдвигаются общественностью и экспертами.

В данное время процесс обсуждения продолжается. Мы открыты для того, чтобы получить полное и объективное мнение различных слоев общества и отразить его в документе.

Завершить работу над проектом Закона мы планируем до конца года.

II. В своей статье Глава государства в очередной раз заострил внимание, что успех модернизации зависит от сохранения стабильности в нашем многоконфессиональном и полиэтничном обществе.

В частности отмечено: «программа культурного и конфессионального согласия – это часть подготовки всех казахстанцев к жизни в 21 веке. Это часть нашей конкурентоспособности».

Этот тезис согласуется с одним из главных приоритетов нашей работы.

В Казахстане органы власти уважают чувства верующих. Мы создаем необходимые условия для беспрепятственной работы всех религиозных объединений.

Государство не вмешивается в канонические и культовые вопросы.

Вместе с тем, мы - светская страна, и соблюдение требований законов государства – главное требование жизни нашего общества.

Светские принципы Казахстана базируются на уважении к духовному наследию всех религий, действующих в правовом поле. Каждому обеспечивается свобода выбора и свобода совести.

Поэтому светское государство -  единственный путь сохранения стабильности в многоконфессиональной среде.

Барлық конфессиялармен біз кең көлемді қарым-қатынас және ашық диалог құрдық.

Тиісті меморандумдар мен келісімдерге қол қойылды.

Министрлік - діни бірлестіктер өткізетін барлық маңызды шаралардың қатысушысы.

Мысалы, екі күн бұрын Қазақстан имамдар форумы өтті. Онда біз бірқатар өзекті мәселелерді талқыладық.

Министрлік жанында дін мәселелері жөнінде Сарапшылар кеңесі және Діни бірлестіктер жетекшілерінің мәжілісі жұмыс жасайды.

Жылда Дінтанушылар форумы өткізіледі.

Біздің тәжірибемізді халықаралық денгейде насихаттауда Әлемдік және дәстүрлі діндер құрылтайының хатшылығы тиімді алаңға айналды. Құрылтай хатшылығының кезекті XVI отырысы мамыр айында өткізіледі.

 Бұл диалог алаңдарының тұрақты қатысушылары ретінде 12 конфессия өкілдері бар.

Дін саласындағы саясатқа өз ұстанымдарымызды біз бірге әзірлейміз, қарым-қатынасымыздың бағыттарын талқылаймыз.

III. В Послании Президент уделил особое внимание вопросам профилактики религиозного экстремизма.

В дальнейшем, в статье он сформулировал свое отношение к этому следующим тезисом:

«когда говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят определенные  ценности, определенные культурные символы других народов. Для построения собственного пути успешного развития необходимо внедрять иммунитет к чужеродной идеологии».

Для нашего Министерства это направление работы имеет особое значение.

Сегодня проводится многоплановая работа по пресечению использования религии в деструктивных целях.

Во-первых, впервые в СМИ была официально выражена позиция Правительства о негативном отношении к деструктивным течениям, в частности к салафизму.

В обществе данная позиция вызвала позитивный отклик.

Соцопросы показали, что 85 % казахстанцев выражают неприятие деструктивных религиозных идей.

Во-вторых, налажен контроль за распространением нелегальных религиозных материалов.

Определяются и блокируются сайты с противоправным контентом (В 2016 году  изучено 10 750  сайтов. Из них 1 495 содержали незаконный контент и были в судебном порядке закрыты).

Обеспечивается экспертиза книжной и печатной продукции, в том числе библиотечных фондов в системе КУИС (в течение года экспертизу прошли более 3 тыс. объектов. Среди них 98 материалов признаны содержащими противоправный контент).

В-третьих, выстроена система работы с группами риска и лицами с радикальными взглядами.

Она включает целевую реабилитацию граждан, индивидуальную психологическую и правовую поддержку, теологическое переубеждение.

В Послании указано на необходимость привлекать к этой работе неправительственный сектор.

Сегодня сотрудничество с НПО осуществляется на системной основе.

Реализуются проекты вместе с Реабилитационными центрами и региональной сетью из 28 организаций.

Они проводят индивидуальные встречи с лидерами и активистами деструктивных религиозных течений. Кроме того организуют лекции и семинары для сотрудников правоохранительных органов и акиматов.

В-четвертых, в рамках общей профилактики обеспечивается повышение религиозной информированности и грамотности граждан.

По всей стране действуют 306 специальных теологических и информационных групп. В их составе - более 3,5 тысяч человек.

С Интернет аудиторией работа строится через просветительский интернет-портал-«КazIslam.kz» (ранее  E-Islam.kz).

Годовая аудитория портала -  более полумиллиона человек.

Для расширения возможностей духовенства совместно с ДУМК создан Институт переподготовки имамов по профилактике экстремизма.

С октября 2016 года он действует при нашей методической поддержке на базе университета «Нур Мубарак». На сегодня в Институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов.

В целом принимаемые меры позволяют заметно оздоровить ситуацию в религиозной сфере.

IV. Приоритетом Послания определено повышение качества человеческого капитала, имплементация лучших практик и рекомендаций ОЭСР.

В данном контексте мы делаем акцент на расширении диалога и социального партнёрства с НПО.

Во-первых, организуем работу главных диалоговых площадок государства и НПО – Гражданского форума и Координационного совета по взаимодействию с НПО.

Здесь решаются самые важные вопросы законодательного и институционального развития сектора.

В конце прошлого года нами проведен VII Гражданский форум. По его итогам разработан План совместной работы Правительства и НПО на два года.

 На площадке Координационного совета и его групп мы встречаемся каждый месяц.

С начала 2017 года на базе Корсовета организован постоянный мониторинг актуальных общественных проблем.

Получая наши данные, Правительство закрепляет прямой контроль за ходом решения таких проблем.

Во-вторых, совместно с НПО совершенствуется нормативная база.

В данное время мы продвигаем проект Закона «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций».

Он предлагает новый уровень прозрачности и контроля при формировании и оценке госсоцзаказа.

Справочно: Законопроектом вводятся новые понятия: «формирование госсоцзаказа», «оценка результатов госсоцзаказа», «стандарты услуг неправительственных организаций».

Подготовлены проекты стандартов по 6-и видам услуг : обучающие услуги, консультационные, информационные и методические, услуги по организации мероприятий, исследовательско-аналитические услуги и услуги по организации работы центров.

В мае проект Закона будет направлен в Мажилис.

Также мы ведем работу по уточнению правовой базы общественных советов.

Во втором полугодии текущего года пройдет Первый Мажилис общественных советов. На нем мы представим подготовленные дополнения в законодательство.

Параллельно дорабатываются Правила выделения грантов для НПО.

По новым правилам процедуры выделения грантов станут более простыми и прозрачными.

Для дальнейшего развития данного направления нами  запланировано проведение первого форума трехстороннего сотрудничества «АСАР».

Этот форум станет площадкой для презентаций социальных идей НПО, развития социального предпринимательства и сотрудничества с бизнесом.

Мы надеемся на активное участие в реализации этой инициативы наших партнеров из числа НПО.

Ждем предложений и идей, которые могли бы заинтересовать и привлечь бизнес сектор.

Здесь я вижу широкое поле для работы «Центра развития гражданских инициатив». Расширение социального партнерства  - одна из основных функций Центра. Поэтому поручаю вам привлечь все необходимые ресурсы для продвижения данной инициативы.

В-третьих. Министерство обеспечивает работу Базы данных НПО.

Её функционирование учитывает мировой опыт обеспечения прозрачности и информированности общества о деятельности НПО.

Сегодня в Базе представлен опыт около 3-х тысяч казахстанских и зарубежных организаций.

С начала года введена подача сведений в Базу данных онлайн.

Таким образом, мы выстраиваем основу атмосферы прозрачности и доверия в работе с НПО, как и указывал в Послании Глава государства.

В целом работа с НПО позволяет обеспечить эффективное продвижение приоритетов Послания и конструктивное сотрудничество с различными слоями общества.

V. Целый ряд идей, изложенных в статье, будет взят за основу целевой работы с молодежью.

Во-первых, раздел статьи «Духовное обновление» – «Туған жер» составит основу  проектов по формированию понимания казахстанцами духовной и исторической значимости общенациональных святынь.

Мы планируем выделение специального  гранта на реализацию проекта по развитию внутреннего молодежного туризма.

Он будет ориентирован на продвижение краеведения, культурного туризма, привлечение бизнесменов к развитию объектов туризма и отдыха.

В целях сохранения национальной идентичности и пропаганды традиционных ценностей будет организован молодежный фестиваль «Бірге өмір сүру».

Его основной аудиторией станут молодые семьи.

На основе проекта будут распространяться  знания национальной культуры и обычаев  в вопросах формирования семьи, воспитания детей, общения со старшими родственниками.

Также нами инициировано создание школы Национальных ценностей «Абай жолы ұлттық мектебі» при учебных заведениях.

Данный проект предусматривает продвижение среди населения, особенно среди молодежи, традиционных ценностей, национального самосознания, повышение интереса к национальной истории, культуре, литературе.

Эта школа направлена на применение лучших мировых практик по формированию  в сознании молодых людей уважения и почитания национальных идеалов и авторитетов.

Во-вторых, в течение 2017 года в диалоге с молодежными организациями Министерством будет разработан новый общенациональный проект по патриотическому воспитанию, социализации и творческому развитию молодежи.

На это выделен специальный грант.

Прошу НПО принять активное участие в конкурсе. Нам необходим надежный партнер с креативными идеями и современными технологиями.

Совместно с акиматами мы  прорабатываем установки Послания по развитию молодежной инфраструктуры.

Данный вопрос был нами вынесен на рассмотрение Правительства.  По его итогам было принято  специальное поручение Премьер-Министра, ход исполнения которого мы координируем.

Сейчас акиматами разрабатываются планы мероприятий на 2017-2020 годы по организации досуга молодежи в регионах.

В дальнейшем на их основе объекты для молодежи будут возводиться на базе государственно-частного партнерства.

Қадірлі әріптестер!

Елбасы Жолдауының басымдықтары мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы идеяларды іске асыру бойынша негізгі шаралар осындай.

Келешекте белгіленген басымдықтарды біз жүйелі түрде ілгері жылжытып отырамыз және осы жолда қоғам өкілдері қызу қолдау көрсетіп, белсенді қатысады деп сенеміз.

Назарларыңызға рахмет!